REKRUTACJA

 1. Informujemy, że PLSP w Nowym Wiśniczu jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną Szkoła uruchomiła specjalny adres e-mailowy:

  rekrutacja2022@wisnickiplastyk.pl

  na który rodzice/prawni opiekunowie kandydatów do szkoły przysyłają:

  • WNIOSEK >>>
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) lub wydanego przez lekarza specjalistę (art. 142 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

  Wniosek oraz załączniki należy przesyłać w formacie pdf.

  Termin dostarczenia: od 18 kwietnia do 27 maja 2022

  Wersje papierowe kandydat dostarcza do szkoły w dniu egzaminu wstępnego.

 3. Egzamin wstępny.

  Termin: 6-7 czerwca 2022

  KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KAŻDEGO Z EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

  Następnie każdemu z Kandydatów przydzielany jest jego indywidualny numer, którym będzie podpisywał zrealizowane ćwiczenia.

  6 czerwca (poniedziałek):

  9.00 – przywitanie, omówienie egzaminu, przydział numerów egzaminacyjnych

  9.30 – 11.00 – ćwiczenia z rzeźby
  11.30 – 13.00 – ćwiczenia z rysunku

  7 czerwca (wtorek):

  9.00 – 10.30 – ćwiczenia z malarstwa
  11.00 – egzamin ustny
  ZAGADNIENIA PROBLEMOWE NA EGZAMIN USTNY >>>

  Na egzaminie z rysunku i malarstwa kandydat korzysta z własnych materiałów, materiał na egzamin z rzeźby zapewnia Szkoła.

  Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby.

  Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 40 pkt. (po 10 pkt. za każde ćwiczenie).

  Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z TRWAJĄCYM ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA TERENIE KRAJU ORAZ Z PODJĘTYMI DZIAŁANIAMI POLEGAJĄCYMI NA ZAPOBIEGANIU DALSZEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII INFORMUJEMY, IŻ TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO, JEGO PRZEBIEG, KOLEJNOŚĆ, ORAZ CHARAKTER MOŻE ULEC ZMIANIE.

  W trakcie egzaminu Szkoła zapewnia nocleg i wyżywienie.

 4. Termin podania do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie egzaminu wstępnego: 13 czerwca 2022 , godz. 13.00
 5. Termin dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu: 12 lipca 2022, godz. 15.00
 6. Termin podania do wiadomości listy przyjętych ze wskazaniem specjalizacji: do 2 sierpnia 2022, godz. 13.00
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt